Nákupní košík: je prázdný
Váš nákupní košík je prázdný.
MENU

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto VEŘEJNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je internetový obchod Darky-foto.com jehož provozovatelem je Jan Frank, bydlištěm Dobronická 40/6 Praha 4-Libuš, IČ:703 81 593, jako prodávající a/nebo poskytovatel služby a/nebo licenčních oprávnění (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo spotřebitel(dále jen „kupující“).

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky, není-li ve smlouvě o dílo nebo kupní smlouvě uvedeno jinak. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2) UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě osobní či písemné objednávky kupujícím u prodávajícího a jejich potvrzením či přijetím, dále i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje prodávající na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto VOP.

Smlouva o dílo může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy. V případě objednávky realizované přes e-shop internetového portálu Darky-foto.com, dochází k uzavření smlouvy o dílo mezi kupujícím a prodávajícím.

 1. a) TERMÍN DODÁNÍ : Termín dodání zboží je 1 – 21 pracovních dní, není-li u produktu uvedeno jinak.
 2. b) CENY: Veškeré ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH, není-li u produktu uvedeno jinak.
 3. c) ZPŮSOB PLNĚNÍ : Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením potisku fotodárků, která je specifikována v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce prodávajícím. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce prodávajícího, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla

Kupující též bere na vědomí, že jím objednané zboží bude upraveno na míru dle jeho přání (potisknutí fotkou, nápisem či jiné objednané úpravy).

3) PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

Prodávající se zavazuje kupujícímu zhotovit a dodat objednané zboží a služby v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce prodávajícího v době uzavření smlouvy.

Za zakázku zpracovanou a dodanou prodávajícím kupujícímu, je kupující povinen uhradit cenu dle platného ceníku v době uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky prodávajícím. Případné požadavky kupujícího na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou prodávajícím akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody.

Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny.

Kupující se zavazuje k přebrání a zaplacení objednaného zboží.

4) OBJEDNÁVÁNÍ

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, si prodávající vyhrazuje právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si prodávající vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Prodávající si vyhrazuje právo upravovat data určená k potisku na základě svých zkušeností. Potisknutí zboží nekvalitní fotografií, kterou poskytl kupující, není důvod k reklamaci.

5) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo v souladu s § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:

 1. a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. V případě, že zboží nebude vráceno zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

Darky-foto.com
Jan Frank
Dobronická 40/6
Praha 4 – Libuš 14200

Pokud kupující s prodávajícím uzavře závaznou objednávku na službu/zboží (potisk zboží), tak kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dílo (viz níže bod c) ) a je povinen uhradit danou částku za objednané zboží/službu. V případě neuhrazení objednávky bez právního důvodu, si prodávající vyhrazuje právo vymáhat po kupujícím sjednané plnění, popřípadě náhradu škody vzniklou nepřevzetím výrobku.

 1. c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Veškeré vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny dle platného zákoníku České republiky.

6) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy (tj. předání osobních údajů dopravci, správci databáze, provozovateli internetového portálu Darky-foto.com Janu Frankovi ,který zajišťuje výrobu produktů) a pro marketingoé akce prodávajícího. Kupující současně bere na vědomí, že může kdykoliv písemně zamítnout další předávání či používání osobních údajů a požádat o jejich odstranění z databáze, a to dopisem, emailem nebo prostřednictvím elektronického formuláře.

7) REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zpracování objednávek ze strany kupujících, věnuje prodávající maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu prodávajícího může dojít k tomu, že kupující nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád: Reklamace vad díla (potisknuté zboží) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však 1 týden od převzetí objednávky.

 1. A) Reklamace potisknutého zboží
 2. I) Reklamace vady zboží (rozbité, poškrábané)

K reklamaci je nutno zaslat zpět celou zakázku, kopii faktury a dokumentaci, která se týká reklamace (foto vady produktu atd.). Bez vrácení uvedených dokladů prodávajícímu nelze reklamaci uznat. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

 1. II) Reklamace potisku

K reklamaci je nutno zaslat zpět celou zakázku, kopii faktury a dopis, který popisuje reklamovanou vadu (špatně potisknuté zboží). Bez vrácení uvedených dokladů prodávajícímu nelze reklamaci uznat. Pokud kupující poskytl nekvalitní data ( fotografii ) k potištění, není možné reklamaci uznat. Není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín fotografií. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Pokud bude reklamace uznána, má kupující právo na náhradu v hodnotě daného produktu. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od vyřízení reklamace.

8) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. a) platba v hotovosti při osobním odběru na adrese Dobronická 40/6 Praha - Libuš, dále Náměstí bratří synků 12 Praha - Nusle
 2. b) platba předem bankovním převodem,
 3. c) na dobírku při doručení zboží

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Splatnost faktur je maximálně 1 měsíc

9) DODACÍ PODMÍNKY

 1. A) Osobní odběr

zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 1. B) Zásilkovna – více než 2700 výdejních míst

Platba předem s akční cenou (50 Kč)

Zboží je odesláno poté, co prodávající obdrží platbu od kupujícího. Zboží je předáno Zásilkovně  a poté doručováno na výdejní místo.

 1. C) Zaslání poštou
 2. a) Platba předem (110 kč)

Zboží je odesláno poté, co prodávající obdrží platbu od kupujícího. Zboží je předáno České poště a službou Balík do ruky, která garantuje dodání do 24 hodin od podání na poštu

 1. b) Platba dobírkou (150 kč)

Zboží je odesláno na dobírku přes Českou poštu a službou Balík do ruky, která garantuje dodání do 24 hodin od podání na poštu. Dobírku hradí kupující.

 1. D) Zaslání službou Geis nebo GLS
 2. Platba předem (80 kč)

Zboží je odesláno poté, co prodávající obdrží platbu od kupujícího. Zboží je předáno společnosti Geis/GLS, která doručí do druhého dne od předání.

 1. Platba dobírkou (110 kč)

Zboží je odesláno na dobírku přes společnost Geis/GLS, která doručí do druhého dne od předání. Dobírku hradí kupující.

Služba Balík do ruky doručí objednávku kupujícímu na sjednanou adresu, pokud kupující nebude zastižen, bude balík uložen na poštu, kde bude 7 dní. Poté bude balík odeslán zpět prodávajícímu.

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uzavřením smlouvy o dílo kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění“ a tyto přijímá.

Ceny dopravy:

1) Zásilkovna – platba předem 50,- Kč

2) Česká pošta balík do ruky – platba předem 110,- Kč

3) Česká pošta balík do ruky – platba dobírkou 150,- Kč

4) GLS dopravce – platba předem 80,- Kč

5) GLS dopravce – platba dobírkou 110,- Kč

6) Osobní odběr – Náměstí bratří Synků 12, P-4  31,- Kč

7) Osobní odběr – Na domovině 1, P-4 Libuš   ZDARMA